Oferta programowa

Przedszkole dostarcza dziecku więcej bodźców stymulujących do rozwoju. W przedszkolu uczy się zasad i reguł funkcjonowania w grupie z rówieśnikami, nabywa umiejętności społeczne, negocjacyjne, rozwiązywania konfliktów. Ćwiczy różne postawy w grupie jak i różne sposoby nawiązywania kontaktów. W grupie rówieśników szybciej staje się samodzielne. Ponadto prowadzone w przedszkolu zajęcia dydaktyczne mają na celu przygotowanie dziecka do wyzwań stawianych przed dziećmi przez szkolę, np.: rozwijanie i ćwiczenie ręki przygotowując dziecko do pisania, ćwiczenie pamięci, rozwijanie koordynacji psychoruchowej, itp. dlatego warto dziecko posłać do przedszkola i być przekonanym, że jako dobry rodzic dba się o rozwój dziecka.

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY  NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Każdy z nas jest inny”- Uczenie tolerancji i współpracy. Kształtowanie szacunku dla drugiego człowieka

Praca z wychowankiem

1. Wdrożenie kodeksów :

– Kodeks przedszkolaka

– Kodeks grupowy

– Prawa dziecka

2 Konwencja Praw Dziecka”- zorganizowanie kącika z prawami i obowiązkami dziecka. Udział w zabawach dydaktycznych wynikających z Konwencji Praw Dziecka.

3. Systematyczne i planowe organizowanie zajęć i zabaw uczących dzieci radzenia sobie w nowych lub trudnych sytuacjach oraz wyrażania pozytywnych emocji.

4. Organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających zdobycie przez dzieci sprawności „Superprzedszkolak”.

5. Stwarzanie serdecznego klimatu w grupie sprzyjającego okazywaniu troskliwości i zainteresowania kolegą/koleżanką z grupy lub innych dzieci potrzebujących pomocy np. :

-zorganizowanie kącika urodzinowego dla dzieci, organizacja urodzin dziecka w grupie,

-utrzymywanie kontaktu z nieobecnym chorym dzieckiem, itp.

-udział w Dniach Autyzmu

-udział w akcji „Góra grosza”

6. Słuchanie bajek terapeutycznych – kształtowanie powszechnie uznanych postaw, zgodnie z przyjętymi wartościami takimi, jak: dobro, prawda, przyjaźń, życzliwość, sprawiedliwość, odpowiedzialność, uczenie wzajemnej tolerancji, akceptacji, zrozumienia potrzeb i odrębności drugiego człowieka.

Współpraca z rodzicami

Zorganizowanie zajęć z psychologiem dotyczące tolerancji .

Mówię po Polsku” – jestem Polakiem.

Ćwiczenie mowy i języka dla każdego smyka” .

Praca z wychowankiem:

1 .,,Legendy i baśnie polskie”- poznawanie utworów o tematyce patriotycznej, doskonalenie mowy dziecka, rozwijanie kompetencji czytelniczych.

2.„Moje miasto”- budzenie zainteresowania własną miejscowością, zapoznawanie z ciekawymi miejscami, zabytkami, herbem, legendami poprzez spacery ,wycieczki, literaturę.

3.Wykorzystywanie utworów literatury dziecięcej w pracy nad poprawną wymową.

4..„Mój języczek ćwiczę dokładnie, dzięki niemu mówię ładnie”- rozwijanie kompetencji komunikacyjnych dzieci poprzez systematyczne ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne i fonacyjne, rozwijanie słownika i doskonalenie poprawności gramatycznej dzieci.

5.Gromadzenie w sali pomocy logopedycznych, przygotowanie logopedycznych kącików.

6 „Wierszyki łamiące języki” – przedszkolny konkurs logopedyczny

– aktywne uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, doskonalenie poprawnej mowy pod względem artykulacyjnym.

7. Pory roku” – Przygotowanie teatrzyku jesiennego i wiosennego .

Doskonalenie nauczycieli i warsztatu pracy

1. Systematyczna współpraca z instytucjami i najbliższym środowiskiem lokalnym.

( MDK, Muzeum Regionalne, Biblioteka Miejska )

2. Gromadzenie w sali pomocy logopedycznych, przygotowanie logopedycznych kącików

– gromadzenie materiałów do ćwiczeń w mówieniu.

3. Utworzenie banku ciekawych scenariuszy zajęć i zabaw logopedycznych.

4. „Czytajmy dzieciom- czytanie rozwija mowę i wyobraźnię” – Systematyczne korzystanie z biblioteczki przedszkolaka.

Współpraca z rodzicami

1. Skarbczyk logopedyczny”- wydawanie broszury informacyjnej z ćwiczeniami logopedycznymi w formie plakatów.

2. Organizowanie spotkań z rodzicami , zajęć otwartych

3. Pozyskiwanie rodziców do współpracy, praca na rzecz przedszkola, czytamy bajki, spotkanie z utalentowanymi rodzicami.

4. Umieszczenie w kąciku dla rodziców i na stronie internetowej artykułów na temat rozwoju mowy, wad wymowy, ćwiczeń logopedycznych.

Zadania z projektu połączone z matematycznymi

ZADANIA DLA NAUCZYCIELI:

 ,,Laboratorium przedszkolaka” – zorganizowanie w kąciku przyrody laboratorium badawczego; zgromadzenie w nim mikroskopów, szkieł powiększających, lusterek, pojemników do zbierania materiału przyrodniczego (kamyki, kasztany, orzechy, piasek, kora, liście, itp.):

PRACA Z DZIEĆMI:

 • ,,Wyprawapoprawa” – udział dzieci w akcji Sprzątanie Świata. Klasyfikowanie i segregowanie.

 • Zorganizowanie zabaw wyrabiających orientację w przestrzeni i schemacie własnego ciała z okazji „Ogólnopolskiego dnia przedszkolaka”

 • Na straganie”-zabawy matematyczne z wykorzystaniem warzyw i owoców, eksperymentowanie, szacowanie , określanie i porównywanie wielkości , mierzenie, warzenie.

 • Świąteczne impresje” wykonanie z dziećmi prac z mozaiki geometrycznej uwzględniających klasyfikację ze względu na określona cechę lub cechy.

 • Matematyka od kuchni”-zabawy kulinarne , ważenie mierzenie , liczenie, porównywanie ,użycie wagi szalkowe.

 • Historia rzeki- od źródełka do morza”- prezentacja multimedialna dla dzieci starszych

 • Mali badacze wody” cykl zajęć

 • Niebieska planeta” warsztaty dla dzieci 6-letnich dotyczące zanieczyszczania i oszczędzania wody

 • Zycie w wodzie i nad wodą” energia wodna i turbina Peltona , warsztaty dla grup starszych

 • Organizowanie zabaw badawczych umożliwiających obserwowanie zachowania się płynów w różnych naczyniach. Pomaganie dzieciom w uświadamianiu sobie stałej ilości płynu.

 • Nad wodą”- zwierzęta żyjące nad wodą, warsztaty dla dzieci z grup młodszych

 • Życie w Bałtyku– zwierzęta żyjące w wodzie i ptaki nadmorskie, rezerwaty przyrody warsztaty dla dzieci starszych

 • Zbieramy deszczówkę”-akcja prowadzenia pomiarów wody zbieranej z opadów

 • Czysta woda -zdrowa woda”-spotkanie z przedstawicielem PSSE w Radomsku z okazji Światowego Dnia Wody

 • Oszczędzaj wodę dbaj o przyrodę”- konkurs plastyczny dla dzieci z wszystkich grup wiekowych na najciekawszy plakat dotyczący racjonalnego korzystania z zasobów wodnych

 • Służy do picia , służy do mycia , bez niej na Ziemi nie byłoby życia” międzygrupowy konkurs piosenki o wodzie

 • Woda niezwykła substancja”- warsztaty dla 5-latków

 • Dbamy o wodę” – happening z zaprzyjaźnionymi radomszczańskimi przedszkolami

 • Dni Ziemi”- przedstawienie

 • Kolory wody”- warsztaty dla grup młodszych; badanie czystości wody, rozpuszczalności różnych substancji oraz filtrowanie

 • Woda niezbędna do życia”- warsztaty dla grup starszych. Przedstawienie i omówienie zasobów wody , przykłady zużywania wody w produkcji spożywczej i przemysłowej. Prezentacja multimedialna ”Co to są ścieki?”

 • Zielona wyspa pirata Pifpafa”- przedstawienie teatralne dla przedszkolaków MDK

 • Wiosenne malowanie”- konkurs plastyczny dla dzieci z radomszczańskich przedszkoli pod hasłem „Wiosna nad rzeką”

 • Wodne potyczki” -piknik ekologiczny z elementami współzawodnictwa dla dzieci i rodziców