REKRUTACJA DZIECI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Informacja o kryteriach i sposobie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Publicznych Przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w Publicznych Szkołach Podstawowych w Radomsku w roku szkolnym 2020/2021

 1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miasto Radomsko.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata
  2. niepełnosprawność kandydata
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą
 3. Kryteria, o których mowa powyżej, mają jednakową wartość 1 punktu.
 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:
  Lp. Kryterium Wartość kryterium w punktach
  1. Dziecko rodziców/opiekunów prawnych, którzy pracują/studiują w systemie dziennym:
  w przypadku jednego pracującego/studiującego rodzica/opiekuna prawnego 5 pkt
  w przypadku dwojga pracujących/studiujących rodziców/opiekunów prawnych 10 pkt
  2. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie w roku, na który przeprowadzona jest rekrutacja uczęszczać do danego przedszkola 5 pkt
  3. Dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki 5 pkt
  4. Zadeklarowanie przez rodziców korzystania przez dziecko z oferty przedszkola – za każdą rozpoczętą godzinę ponad podstawę programową 1 pkt
  Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 25 pkt
 5. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Miasto Radomsko mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w danej publicznej szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnego z powyższymi wymogami, Gmina Miasto Radomsko nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym danym publicznym przedszkolu lub tym danym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Miasto Radomsko przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, do którego stosuje się powyższe przepisy.
 6. Procedury odwoławcze:
  1. w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia o odmowie przyjęcia kandydata do Publicznego Przedszkola lub oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej.
  2. uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.
  3. rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Publicznego Przedszkola lub Publicznej Szkoły Podstawowej, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  4. Dyrektor Publicznego Przedszkola lub Publicznej Szkoły Podstawowej rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Publicznego Przedszkola lub Publicznej Szkoły Podstawowej służy skarga do sądu administracyjnego.
  5. W terminie od 15 czerwca 2020r. do 26 czerwca 2020r., będą zawierane umowy pomiędzy rodzicami dziecka a przedszkolem w zakresie udzielanych świadczeń.
  6. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu, odpowiedniej opieki odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzice dziecka przekazują dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za ważne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Dokumenty (do pobrania):

Umowy na rok szkolny 2020/2021: