INFORMACJA DLA RODZICÓW

P U B L I C Z N A S P E C J A L I S T Y C Z N A P O R A D N I A
P S Y C H O L O G I C Z N O – P E D A G O G I C Z N A
W C Z E S N E G O W S P O M A G A N I A R O Z W O J U D Z I E C K A
W R A D O M S K U u l. N a r u t o w i c z a 6 3

Zapraszamy na dni otwarte w ramach których można skorzystać ze specjalistycznych konsultacji
w dniu 24 wrzesień 2021 r. (piątek) w godzinach 16.00- 20.00 z: – logopedą – pedagogiem – terapeutą SI – terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju w celu sprawdzenia poziomu rozwoju dziecka.

Zapisy przyjmujemy telefonicznie: 44 7413122 lub osobiście w budynku naszej Poradni
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Zespół diagnostyczno-terapeutyczny Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.