„SPRZĄTANIE ŚWIATA”

„SPRZĄTANIE ŚWIATA”

DSC01811 DSC01813

 

Tegoroczna akcja „Sprzątanie świata” miała za zadanie propagowanie selektywnego zbierania odpadów z podziałem na następujące frakcje:
– plastik
– szkło
– papier
Przedszkolaki z grup 5-6-latków sprzątały śmieci z terenu wokół przedszkola, a 3-4-latki porządkowały plac na terenie placówki.
W akcji wzięło 171 dzieci, zebranych zostało 7 worków śmieci segregowanych, które umieszczono obok kontenera przy budynku przedszkola.
Po zakończeniu akcji powiadomiono pracownika PGK Sp. z.o.o. w Radomsku w celu wywozu nieczystości.
Cała tegoroczna akcja poprzedzona była pogadanką przeprowadzoną przez p. M.Kapicę i p. M.Tomczuk, której celem było uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw grożących życiu ludzi spowodowanych zanieczyszczeniem i dewastacją środowiska przyrodniczego, jak również zwrócenie uwagi dzieci na problem ochrony środowiska.
Nauczycielki zapoznały dzieci z problematyką i zachęciły do współodpowiedzialności za stan naszego najbliższego otoczenia.
Opracowały:
M. Tomczuk
M. Kapica