TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Zajęcia logopedyczne prowadzone są przez certyfikowanego logopedę mgr Grażynę Lisowską, posiadającą certyfikat Polskiego Związku Logopedów (logopeda.org.pl)

Opieka logopedyczna w przedszkolu obejmuje:

* profilaktyczne przesiewowe badania mowy dziecka

* diagnozowanie stanu motoryki narządów mowy i stanu artykulacji dzieci

* prowadzenie terapii logopedycznej z dziećmi, u których stwierdzono zaburzenia komunikacji językowej

* prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej ,w zależności od rozpoznanych potrzeb

* wspieranie nauczycieli w działaniach usprawniających aparat mowny dzieci

* podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających zaburzeniom komunikacji językowej

* współpraca z rodzicami dzieci, którym udzielana jest pomoc logopedyczna w celu włączenia ich w proces terapii ich dziecka i kontynuacji ćwiczeń w domu

* konsultacje dla zainteresowanych rodziców

Zajęcia logopedyczne mają na celu:

* usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia)

* kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej

* kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, gryzienie)

* rozwijanie słuchu fonematycznego

* uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek (np. sz, r)

* wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej

* rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi

Rozwój mowy dziecka:

* Już podczas życia płodowego dziecko rejestruje dźwięki z otoczenia, najlepiej zaś rozpoznaje głos matki

* W pierwszym miesiącu życia noworodek krzykiem, płaczem sygnalizuje swoje potrzeby

* Drugi i trzeci miesiąc to okres głużenia. Dziecko wydaje dźwięki typu: ga, aga, gha głównie w chwilach dobrego samopoczucia. Kontynuuje trening narządów artykulacyjnych.

* Szósty miesiąc życia to okres gaworzenia, czyli powtarzania ciągów sylabowych typu: ma-ma, ta-ta, ba-ba. Niemowlę coraz lepiej rozumie mowę, reaguje na swoje imię oraz ton głosu.

* Pod koniec pierwszego roku życia wymawia kilka prostych słów, wykonuje polecenia związane z konkretną sytuacją.

* Drugi rok życia to okres burzliwego rozwoju mowy. Charakterystyczna jest ,,lawina” nowych słów a pod koniec tego okresu dziecko buduje krótkie, proste zdania.

* W okresie przedszkolnym maluch rozwija możliwości językowe poprzez wzbogacanie zasobu słów, poznawanie i stosowanie form gramatycznych, prowadzenie dialogów.

DZIECKO:

* trzyletnie wykorzystuje w swojej mowie głoski: p,b,m,w,f,t,d,ch,ń,k,g,l oraz ś,ź,ć,dź

* czteroletnie, oprócz wyżej wymienionych, wymawia głoski syczące: s,z,c,dz

* pięcioletnie – dodatkowo jescze głoski sz,ż,cz,dż oraz głoskę r

* sześciolatek buduje swobodne wypowiedzi prawidłowe pod wzgędem gramatycznym, używając właściwie wymawianych głosek.

Należy zwrócić uwagę na to, że każde dziecko rozwija się indywidualnie. Niektóre dzieci wcześniej zaczynają posługiwać się prawidłową mową we wszystkich jej aspektach, inne trochę później.

Rodzice, pamiętajcie jednak, jeżeli macie wątpliwości, pójdźcie do specjalisty.

KIEDY DO LOGOPEDY?

Drodzy Rodzice, jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości związane z rozwojem mowy Waszego dziecka, udajcie się do logopedy!

Logopeda to specjalista, który pomaga stymulować i rozwijać mowę od pierwszych chwil dziecka. Diagnozuje, konsultuje i prowadzi terapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Małe dzieci uczą się przez naśladownictwo. Najczęściej nie są im potrzebne ćwiczenia specjalistyczne. Bywa jednak tak, że mimo doskonałych warunków dziecko nie opanowuje mowy w takim tempie jak jego rówieśnicy. Im wcześniej dziecko zostanie otoczone specjalistyczną opieką, tym łatwiej wyrówna problemy w mówieniu. Wczesna interwencja logopedyczna stwarza olbrzymie możliwości uzupełnienia nawet znacznych opóźnień. Wsparcie udzielone dziecku przez logopedę sprzyja także wyeliminowaniu wielu innych problemów rozwojowych. Niektóre dzieci z powodu braku mowy są nieśmiałe, wycofane, agresywne, mają niską samoocenę. Pomoc logopedy pozwala skutecznie tego uniknąć.

CO POWINNO NIEPOKOIĆ?

  1. Do końca 12. miesiąca życia dziecka – brak kontaktu wzrokowego dziecka z twarzą rodzica, rzadkie gaworzenie, częsty, jednostajny i długi płacz, brak uśmiechania się, brak naśladowania głosu mamy, brak gestu ,,pa pa”.
  2. Do końca 24. miesiąca życia dziecka- unikanie kontaktu wzrokowego z osobami z otoczenia, niewypowiadanie prostych słów(mama,tata,daj,nie), brak wskazywania podstawowych części ciała, brak rozumienia prostych instrukcji (zrób ,,pa pa”), brak naśladowania głosów z otoczenia.
  3. Do końca 36. miesiąca życia dziecka – nie patrzy na osoby, które do niego mówią, nie nazywa przedmiotów z najbliższego otoczenia, nie wypowiada prostych zdań, brak skupienia uwagi (np. podczas czytania książeczki), mowa bardzo niezrozumiała.
  4. Przedszkolak – problemy z płynnym wypowiadaniem się, krzyk lub gesty zamiast mowy, brak kontaktu z rówieśnikami, często otwarta buzia lub nadmierne ślinienie się, problem z zadawaniem pytań, odpowiedziami, wypowiada się wyłącznie pojedynczymi słowami lub prostymi krótkimi zdaniami.