„Zaczarowany ołówek”

Malowanie ilustracji do utworów z literatury dla dzieci – to jeden ze zrealizowanych tematów w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, do którego przestąpiło nasze przedszkole w 2021r.

Literatura dla dzieci w wieku przedszkolnym jest rodzajem sztuki
przekazywanej małym odbiorcom przede wszystkim za pośrednictwem
rodziców i nauczycieli. Przedszkole stwarza swoim wychowankom różnorodne
możliwości obcowania z literaturą piękna. W wieku przedszkolnym kształtują
się zaczątki osobowości dziecka, dlatego też ważnym zadaniem nauczycieli
przedszkola jest odpowiedni dobór książek, które posiadałyby bogaty zasób
treści o charakterze wychowawczym. Bohater literacki swoim postępowaniem
i postawą powinien uczyć dzieci jak żyć, głównie przez preferowanie cennych
wartości moralno – wychowawczych. Potrzeba kontaktu z książką nie powstaje
u dziecka spontanicznie, stąd musi ją wzbudzić rodzic lub nauczyciel w procesie
wychowania. Dlatego jednym z zadań przedszkola jest m.in. rozbudzenie
zainteresowań książką. Książka jest również źródłem wiedzy o otaczającym
świecie, o człowieku i nurtujących go problemach, o kulturze, tradycjach
społeczeństwa i własnego narodu oraz kulturze innych narodów. Książka
rozszerza zakres słownictwa dziecka, ale przede wszystkim powinna dostarczać
małemu odbiorcy wzruszeń, różnorodnych przeżyć związanych z jej zawartością
treściową oraz z właściwościami tekstu literackiego tzn. jego wartościami
artystycznymi, estetycznymi.
Zadania jakie pełni literatura w życiu dziecka:
• poszerzanie możliwości poznania świata
• kształtowanie wrażliwości estetycznej
• wzbogacenie zasobu wiadomości, które dziecko zdobyło w toku
obserwacji otaczającego je środowiska, świata przyrody i społeczeństwa
• wyzwalanie ekspresji słownej, plastycznej i innej
• dostarczanie wzorów pięknej mowy ojczystej
• wzbogacenie zasobu pojęć i słów
• kształcenie mowy i wymowy
• rozwijanie inwencji twórczej
• aktywizowanie myślenia, uczenie wyciąganie wniosków i morału,
ćwiczenie pamięci i uwagi
• inspirowanie zabaw w teatr

Dzieci ze starszych grup wiekowych, czyli 5-6-latki, zachęcone zostały do wykonania pracy plastycznej, różnymi metodami plastycznymi m.in. pastelami suchymi, olejnymi czy farbami plakatowymi, po wysłuchaniu baśni „Jaś i Małgosia” Braci Grimm.

Nauczycielki: Katarzyna Stefańczyk oraz Beata Wolska, utworzyły galerię prac przedszkolaków na holu przedszkolnym.