Deklaracja dostępności

Publiczne Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi w Radomsku zapewnia dostępność swojej strony internetowej (www.przedszkole9.radomsko.pl) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (zwanej dalej Ustawą).

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-10-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-28

Status pod względem zgodności z Ustawą

 • Strona jest częściowo zgodna z Ustawą: niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo
 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej
 • Na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 • Strona spełnia wymogi WCAG 2.0, w tym posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: wersje kontrastowe, możliwość zmiany rozmiaru tekstu, wyróżnienie odnośników
 • Osoby odpowiedzialne za aktualizację strony dokładają wszelkich starań, aby publikowane informacje były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2024-03-28
 • Deklarację sporządzono na podstawie: samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 • osoba do kontaktu: Anna Soboń
 • e-mail: dyrektorpp9@radomsko.pl
 • telefon: 44 685 44 50
 • dane adresowe siedziby podmiotu publicznego: dostępne są na stronie głównej oraz w sekcji Kontakt

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać wykorzystując ww. dane

Procedura skargowo-wnioskowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie o przyczynach opóźnienia oraz kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://bip.brpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

 

 • Do budynku prowadzą 4 schody oznaczone żółtymi pasami; dzwonek umieszczony po prawej stronie drzwi wejściowych, na wysokości 1,30m; drzwi otwiera wyznaczony pracownik
 • Placówka nie posiada windy osobowej
 • Schody zewnętrzne i wewnętrzne nie są wyposażone w pochylnie
 • Na parkingu znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Prawo wstępu z psem asystującym – w uzasadnionych przypadkach
 • Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego

 

Aplikacje mobilne

Nie dotyczy – przedszkole nie posiada aplikacji mobilnych