Oferta programowa

Przedszkole dostarcza dziecku więcej bodźców stymulujących do rozwoju. W przedszkolu uczy się zasad i reguł funkcjonowania w grupie z rówieśnikami, nabywa umiejętności społeczne, negocjacyjne, rozwiązywania konfliktów. Ćwiczy różne postawy w grupie jak i różne sposoby nawiązywania kontaktów. W grupie rówieśników szybciej staje się samodzielne. Ponadto prowadzone w przedszkolu zajęcia dydaktyczne mają na celu przygotowanie dziecka do wyzwań stawianych przed dziećmi przez szkolę, np.: rozwijanie i ćwiczenie ręki przygotowując dziecko do pisania, ćwiczenie pamięci, rozwijanie koordynacji psychoruchowej, itp. dlatego warto dziecko posłać do przedszkola i być przekonanym, że jako dobry rodzic dba się o rozwój dziecka.

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY  NA ROK SZKOLNY 2022/2023
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

1. Utworzenie katalogu wartości do realizacji w przedszkolu

2. „Wychowanie do wartości – planowe objaśnienie dzieciom istoty wartości w tematach kompleksowych/projektach:
-Kolega, przyjaciel, osoba – „Moja grupa, moi koledzy”- jak być dobrym kolegą, przyjacielem;
-Miłość – „Moja rodzina – uczymy się kochać innych – jak okazywać miłość, rozmawiać, celebrować wspólny czas;
-Szacunek – „Poznajemy zawody, rodzina”;
-Odpowiedzialność – „Zwierzęta domowe”, „Poznajemy zawody”;
-Akceptacja, tolerancja – „Dzień świata”, „Tacy sami a inni”;
-Prawda i dobro w zachowaniu człowieka;
-Przyroda – różne tematy/ projekty zawierające normy zachowania w stosunku do przyrody;
-Zdrowie – „Higiena”, „Zdrowe odżywianie”, „Aktywność ruchowa”;
-Polska moja ojczyzna – budowanie tożsamości i kształtowanie szacunku do symboli narodowych;
-Stworzenie przez nauczycieli z dziećmi Kodeksów Przedszkolaka z uwzględnieniem wartości patriotycznych i przyrodniczych

3. Przygotowanie formy graficznej „Kodeksu Przedszkolaka” w salach – ustalenie z dziećmi norm zachowania wynikających z poznanych wartości.

4. Prezentacja i uzgodnienie z rodzicami w zakresie:
– systemu wartości wprowadzanych w przedszkolu;
– metod pracy wychowawczej;
– systemu motywacyjnego (w tym nagród i kar jako konsekwencji niewłaściwego zachowania).

5. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej poprzez:
-zabawy i aktywności dotyczące świadomości emocji, przyczyn powstawania emocji, zachowania wywołanego emocjami i panowania nad tym zachowaniem;
-budowanie poczucia wartości dzieci poprzez wzmocnienia, dostrzeganie mocnych stron oraz akceptację słabych stron i indywidualności każdego dziecka, bajkoterapia;
-bajki relaksacyjne i masażyki.

6. Kształtowanie kompetencji społecznych zgodnie z pedagogiką Planu Daltońskiego poprzez:
-wyjaśnienie dzieciom ich praw i obowiązków w przedszkolu;
-wyjaśnienie czym są prawa dziecka;
-nauka współpracy podczas wykonywania zadań w parach (3- 4 latki);
-doświadczanie współpracy podczas wykonywania zadań w małych 3-4 osobowych zespołach (5-6 latki);
-układanie gier i gry – przestrzeganie zasad i oswajanie z przegrywaniem;
-wprowadzenie zasady negocjowania jako podstawy rozwiązywania konfliktów;
-pełnienie ról – wprowadzenie dyżurów: okolicznościowych, jednodniowych, tygodniowych;
-włączenie dzieci do akcji społecznych i obywatelskich w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym.

7. Promocja zdrowego stylu życia – aktywność ruchowa (zdrowie jako wartość):
-ćwiczenia poranne;
-zestaw zabaw ruchowych jako zajęcie dydaktyczne;
-zestaw ćwiczeń gimnastycznych jako zajęcie dydaktyczne;
-pobyt w ogrodzie, spacer;
-zabawy ruchowe i muzyczno – ruchowe w ciągu dnia.

8. Promocja zdrowego stylu życia (zdrowie jako wartość):
a. Temat kompleksowy/projekt w zakresie codziennej higieny i bezpieczeństwa epidemicznego :
-tworzenie nawyku poprawnego mycia rąk;
-tworzenie nawyku poprawnego mycia zębów;
-utrwalenie zasad i sytuacji dotyczących dezynfekcji rąk, noszenie maseczek;
-wskazanie istoty i sposobu dystansu społecznego oraz izolowanie się w przypadku jakichkolwiek infekcji;
-tworzenie nawyku mycia się i dbania o włosy;
-wskazanie zasadności szczepień ochronnych;
b. Poznanie instytucji służby zdrowia w temacie kompleksowym:
-Przychodnia – funkcje i znaczenie;
-Szpital – funkcje i znaczenie;
-Pogotowie Ratunkowe -funkcje i zasady korzystania;
-Apteka – bezpieczeństwo w korzystaniu z leków.

9. Promocja zdrowego stylu życia – zdrowe żywienie (zdrowie jako wartość)
Poznanie zasad racjonalnego żywienia w temacie kompleksowym:
-produkty zalecane i nie wskazane w zdrowym żywieniu;
-samodzielne komponowanie kanapek;
-robienie surówek, suszenie owoców, zaprawy, itp.;
-hodowla i wykorzystanie ziół.

10. Kultura zachowania (wykorzystanie Planu Daltońskiego) wprowadzenie zasad:
-zachowanie przy stole i bezpieczne posługiwanie się sztućcami;
-nakrycie stołu i estetyczne spożywanie posiłków;
-powitanie, pożegnanie;
-formy grzecznościowe;
-uprzejmość i uczynność wobec innych;
-zachowanie w miejscach publicznych.

11. Profilaktyka i niwelowanie zagrożeń w relacjach społecznych – bajkoterapia:
-wprowadzenie wzoru poprawnego zachowania: spotkanie z nieznajomym, zagubienie się;
-niwelowanie zachowań trudnych , radzenie sobie z problemami; agresja, odrzucenie przez kolegów, nieśmiałość, trudności w nawiązywaniu kontaktów.

12. Bezpieczeństwo:
a. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania w tematach kompleksowych, projektach i innych sytuacjach edukacyjnych – dokumentowanie działań:
-sztućce, przybory;
-maszyny rolnicze;
-miejsce budowy, remontu;
-bezpieczne zabawy w sali i ogrodzie;
-prąd;
-zapałki, ogień;
-zasady zachowania na ulicy, przejście na drugą stronę;
-naturalne zbiorniki wodne, kąpiele;
-zamarznięte zbiorniki;
-nieznane rośliny;
-nieznane zwierzęta;
-nieznane przedmioty;
-lekarstwa;
-środki chemiczne;
-jazda na rowerze, hulajnodze.
b. Spotkanie dzieci z ratownikiem medycznym oraz zajęcia praktyczne w zakresie udzielenia pierwszej pomocy.
c. Próbna ewakuacja.

13. Określenie profilu inteligencji każdego wychowanka w oparciu o wyniki obserwacji pedagogicznych.

14. Zapoznanie rodziców z wynikami obserwacji i profilem inteligencji ich dziecka.

15. Urządzenie w sali stref aktywności do rozwijania profili inteligencji np. kinestetyczne, językowe, przyrodniczo – badawcze, muzyczne, wizualno – przestrzenne, logiczno – matematyczne.

16. Ustalenie ramowego rozkładu dnia i siatki zajęć dydaktycznych.

17. Indywidualizacja oddziaływań w toku bieżącej pracy odpowiednio do predyspozycji dzieci.

18. Organizacja zajęć dodatkowych wg zainteresowań dzieci: sportowe, teatralne, kulinarne, matematyczne, ekologiczne, muzyczne.

19. Prezentacja potencjału każdego dziecka „Mikołajkowe i anielskie niespodzianki” – spotkanie z rodzicami.

20. Warsztaty dla rodziców; „Każde dziecko jest zdolne – jak wspierać potencjał swojego dziecka”.

EDUKACJA EUROPEJSKA I WIELOKULTUROWA – INNOWACJA PROGRAMOWA

1. „Dziecięca literatura europejska” – zapoznanie dzieci wszystkich grup z bajkami wybranych państw europejskich – cykliczne spotkania z zaproszonymi gośćmi.

2. „Powiewa flaga” – przygotowanie i zaprezentowanie montażu słowno – muzycznego z okazji obchodów Dnia Niepodległości.

3. „Polska – moja ojczyzna” – temat, projekt.

4. „Polska w Europie, mapa, symbole Unii Europejskiej”.

5. Wybrane kraje Europy: Finlandia (grudzień), Niemcy (styczeń), Francja (luty), Wielka Brytania (marzec), Włochy (kwiecień).

6. „Dzień Europy” – uzyskanie paszportu Europejczyka – zadania, konkursy, zabawy, bajki europejskie.

7. „Afryka” – kontynenty, rasy ludzkie, bajki świata, dzieci świata – akceptacja.

DZIECI WIELOJĘZYCZNE I WIELOKULTUROWE W PRZEDSZKOLU, W TYM DZIECI Z UKRAINY

1. „Dzień ukraiński w przedszkolu” – organizacja zajęć w grupach, na temat kultury ukraińskiej. Zaproszenie do organizacji dnia rodziców dzieci ukraińskich.

2. Spotkanie z rodzicami grupy, informacja o zasadach edukacji daltońskiej oraz pobycie dziecka innej narodowości i kultury.

3. Przygotowanie systemu komunikowania się z dzieckiem, które nie mówi po polsku – system obrazków, gestów, znaków graficznych, tablica do komunikowania, pudełko komunikacji.

4. „Znam tradycje bożonarodzeniowe” – zapoznanie dzieci ze zwyczajami bożonarodzeniowymi w Polsce i w krajach Unii Europejskiej i Ukrainy.

5. „Poznajmy się” – festyn rodzinny – zabawy integracyjne, imiona, obrazkowy ramowy rozkład dnia:
-mapa i położenie Polski i danego kraju, symbole narodowe;
-podstawowe zwroty;
-zwyczaje, zabawy polskie i danego kraju;
-bajki polskie i danego kraju;
-potrawy polskie i danego kraju;
-muzyka, tańce polskie i danego kraju.

UZYSKANIE CERTYFIKATU: „PRZEDSZKOLE DALTOŃSKIE”

1. Udział w konferencji międzynarodowej Polskiego Stowarzyszenia Dalton.

2. Udział w szkoleniu rady pedagogicznej „Pedagogika Planu Daltońskiego”.

3. „Jesienne zabawy twórcze z mamą i tatą” – kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

4. „Zróbmy to razem” – warsztat kulinarny dla rodziców i ich dzieci.

5. „Piękno polskiej jesieni” – spotkanie integracyjne z rodzicami, pląsy, zabawy, wykonanie wspólnej kompozycji z darów „Pani Jesień” z wykorzystaniem dyni, praca z rodzicem. Wystawa na holu przedszkolnym.

6. Wdrożenie nowatorskich metod pracy;
-aktywne słuchanie muzyki
-symultaniczno – sekwencyjna metoda nauki czytania.

7. Wykorzystanie w pracy metod i technik aktywizujących.

8. Audyt wewnętrzny w kontekście spełniania jakościowych standardów do pedagogiki Planu daltońskiego, przesłanie dokumentacji do certyfikatu ”Przedszkole Daltońskie”.

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA

1. Organizacja w salach przedszkolnych kącików książki (zgodnie z zasadami metodyki), aktualizacja odpowiednio do realizowanych tematów kompleksowych. Codzienna praca indywidualna i w grupach z wykorzystaniem kącika książki.

2. „Śpiąca Królewna” – przygotowanie i przedstawienie baśni przez dzieci z koła teatralnego w przedszkolu oraz MBP w Radomsku.

3. Współpraca z MBP w Radomsku – wystawy, lekcje biblioteczne.

4. Realizacja tematu kompleksowego/projektu „Jak powstaje książka?” – prezentacja multimedialna:
-cykl – autor (pisarz, poeta), rysownik, drukarnia, sklep, biblioteka;
-spotkanie z autorem książek dla dzieci;
-tworzenie książeczek dla dzieci;
-tworzenie ilustracji do słuchanych tekstów;
-układanie tytułów do słuchanych tekstów;
-opowiadania twórcze;
-tworzenie rymów, wierszy.

5. „Książka na weekend” – wypożyczanie książek dzieciom grup starszych w każdy piątek.

6. „Dzień postaci z bajek”.

7. „Dzień pluszowego misia”.

8. Wycieczka do biblioteki, zajęcia biblioteczne.

9. Wycieczka do drukarni.

10. Sesja czytania z udziałem zaproszonych gości.

11. „Origami wśród wierszy J. Brzechwy” – wystawa prac dzieci w MBP w Radomsku.

12. „Logopedyczne zabawy” – wykorzystanie fragmentów utworów literatury dziecięcej do ćwiczeń ortofonicznych.

13. „Czytajmy dzieciom” – ulotka dla rodziców.

14. „Gdzie kupujemy książki?” – wycieczka do księgarni.

15. „Legendy o Radomsku” – wystawa prac dzieci w muzeum Regionalnym w Radomsku.

16. „Kino Przedszkolaka” – wykorzystanie tablicy multimedialnej do cyklicznej projekcji bajek edukacyjnych (czytelnictwo – I semestr, ekologia – II semestr).

17. „Dzień bezpiecznego internetu” – informowanie o zagrożeniach płynących z sieci oraz promowanie bezpieczeństwa informatycznego – spotkanie z informatykiem lub policjantem z grupy cyber – bezpieczeństwa.

18. Poznanie zawodów rodziców dzieci uczęszczających do grup przedszkolnych – zaproszenie ich do przedszkola w charakterze ekspertów.

19. Poznanie instytucji użyteczności społecznej oraz ludzi pracujących w tych instytucjach poprzez tematy kompleksowe: sklep, apteka, biblioteka (3-4-latki), kino, biblioteka, teatr, leśnik, pogotowie ratunkowe, apteka (5-latki), leśnik, straż pożarna, poczta, szkoła, biblioteka ( 6-latki).

20. Poznanie cyklu produkcyjnego wybranych produktów i zawodów z tym związanych: cukier, pieczywo (5-latki), dom, książka, nabiał (6-latki).

21. Organizowanie zabaw tematycznych odpowiednio do poznawanych zawodów i instytucji – gromadzenie akcesoriów we współpracy z instytucjami i rodzicami.

22. „Kim zostanę ?” – międzygrupowy konkurs plastyczny z wystawą pokonkursową.

23. Przygotowanie fotoreportażu „Zawody i instytucje” – zdjęcia z poznawanych instytucji oraz spotkań z ludźmi pracy – wizyty ekspertów w przedszkolu lub wycieczki.