Oferta programowa

Przedszkole dostarcza dziecku więcej bodźców stymulujących do rozwoju. W przedszkolu uczy się zasad i reguł funkcjonowania w grupie z rówieśnikami, nabywa umiejętności społeczne, negocjacyjne, rozwiązywania konfliktów. Ćwiczy różne postawy w grupie jak i różne sposoby nawiązywania kontaktów. W grupie rówieśników szybciej staje się samodzielne. Ponadto prowadzone w przedszkolu zajęcia dydaktyczne mają na celu przygotowanie dziecka do wyzwań stawianych przed dziećmi przez szkolę, np.: rozwijanie i ćwiczenie ręki przygotowując dziecko do pisania, ćwiczenie pamięci, rozwijanie koordynacji psychoruchowej, itp. dlatego warto dziecko posłać do przedszkola i być przekonanym, że jako dobry rodzic dba się o rozwój dziecka.

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY  NA ROK SZKOLNY 2023/2024
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

I. Podnoszenie jakości edukacji w ramach realizacji podstawy programowej, poszerzanie jej treści i wdrażanie nowatorskich rozwiązań
1. Zorganizowanie spotkań adaptacyjnych. Opracowanie broszury informacyjnej dla rodziców dzieci 3 -letnich.

2. Planowanie odrębnych zajęć dydaktycznych wprowadzających pojęcia plastyczne oraz techniki i dokumentowanie faktu ich wprowadzenia w dzienniku. (wniosek z nadzoru)

3. Wychowanie do wartości – planowe objaśnienie dzieciom istoty wartości w tematach kompleksowych/projektach:
a. Kolega, przyjaciel, osoba – np. w temacie „Moja grupa, moi koledzy” – jak być dobrym kolegą, przyjacielem
b. Miłość – w temacie „Moja rodzina – uczymy się kochać innych” –jak okazywać miłość, rozmawiać, celebrować wspólny czas
c. Szacunek – w tematach takich jak np. poznajemy zawody, rodzina
d. Odpowiedzialność np. w temacie „Zwierzęta domowe”, „Poznajemy zawody…”
e. Akceptacja, tolerancja np. w temacie „Dzieci świata”, „Tacy sami a inni”,…
f. Prawda i dobro w zachowaniu człowieka
g. Przyroda – różne tematy/projekty zawierające normy zachowania w stosunku do przyrody
h. Polska moja ojczyzna – budowanie tożsamości i kształtowanie
i. szacunku do symboli narodowych
j. Inne wg ustaleń z rodzicami

4. Przygotowanie formy graficznej kodeksu przedszkolaka w salach – ustalenie z dziećmi norm zachowania wynikających z poznawanych wartości – w trakcie realizacji tematu

5. Prezentacja i uzgodnienia z rodzicami w zakresie:
– systemu wartości wprowadzanych w przedszkolu
– metod pracy wychowawczej
– systemu motywacyjnego ( w tym ewentualnych nagród i kar jako konsekwencji niewłaściwego zachowania)

6. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dzieci poprzez:
– Zabawy i aktywności dotyczące świadomości siebie i emocji, przyczyn powstawania emocji, zachowania wywołanego emocjami i panowania nad tym zachowaniem np.: Lubię, nie lubię, nie wiem, Dokończenie zdania o emocjach.
– Budowanie poczucia wartości dz. poprzez wzmocnienia, dostrzeganie mocnych stron oraz akceptację słabych stron i indywidualności każdego.
– Bajkoterapia – budowanie poczucia własnej wartości i panowanie nad emocjami np.:
• Szary ptaszek
• Przygoda ołówka
• Tajemnica tatusiowej szuflady
– Bajki relaksacyjne i masażyki

7. Kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich poprzez:
– Wyjaśnienie dzieciom ich praw i obowiązków w przedszkolu
– Wyjaśnienie czym są prawa dziecka – temat kompleksowy
– Nauka współpracy podczas wykonywania zadań w parach – 3-4 l
– Doświadczanie współpracy podczas wykonywania zadań w małych 3-4 osobowych zespołach – 5-6 l
– Układanie gier i gry – przestrzeganie zasad i oswajanie z przegrywaniem.
– Wprowadzenie zasady negocjowania jako podstawy rozwiązywania konfliktów.
– Urządzenie kącika emocji do indywidualnych przemyśleń oraz do negocjowania w konflikcie.
– Pełnienie ról – wprowadzenie dyżurów:
– Okolicznościowych
– Jednodniowych
– Tygodniowych

8. Włączanie dzieci do akcji społecznych i obywatelskich w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym – wyjaśnienie dzieciom znaczenia aktywności społecznej i niepozostawania biernym np. „Szlachetna paczka”

9. Kultura zachowania – wprowadzenie zasad:
– Zachowanie przy stole i bezpieczne posługiwanie się sztućcami
– Nakrycie stołu i estetyczne spożywanie posiłków
– Powitanie, pożegnanie
– Formy grzecznościowe
– Uprzejmość i uczynność wobec innych
– Zachowanie w miejscach publicznych

10. Profilaktyka i niwelowanie zagrożeń w relacjach społecznych:
a. Bajkoterapia – wprowadzenie wzorów poprawnego zachowania:
• Spotkanie z nieznajomym – Znajomy taty
b. Bajkoterapia – niwelowanie zachowań trudnych, radzenie sobie z emocjami i problemami:
• Agresja – Tajemnica tatusiowej szuflady
• Odrzucenie przez kolegów – Jeżyk
• Nieśmiałość, trudności w nawiązywaniu kontaktów – Smutny pajacyk
• Inne……………..
c. Opracowanie kodeksu złości – propozycje jak w akceptowany sposób odreagować złość
d. Kącik emocji – chwila wyciszenia i pokojowego negocjowania z kolegą rozwiązania konfliktu

11. Higiena i profilaktyka zakażeń
Temat kompleksowy/projekt w zakresie codziennej higieny:
• Tworzenie nawyku poprawnego mycia rąk
• Tworzenie nawyku poprawnego mycia zębów
• Wskazanie istoty i sposobu dystansu społecznego oraz izolowania się w przypadku jakichkolwiek infekcji
• Tworzenie nawyku mycia się i dbania o włosy
Wskazanie zasadności szczepień ochronnych

12. Zdrowe żywienie
a. Poznanie zasad racjonalnego żywienia w temacie kompleksowym
– Produkty zalecane i nie wskazane w zdrowym żywieniu
– Samodzielne komponowanie kanapek
– Robienie surówek, suszenie owoców, zaprawy, itp.
b. Hodowla ziół w ogrodzie i wykorzystanie
c. Spotkanie z dietetykiem i/lub zajęcia kulinarne „Kuchcikowo”

13. Bezpieczeństwo:
a. Zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania w tematach kompleksowych, projektach i innych sytuacjach
edukacyjnych – dokumentowanie działań :
• sztućce, przybory,
• maszyny rolnicze
• miejsce budowy, remontu
• bezpieczne zabawy w sali i ogrodzie – korzystanie z urządzeń
• prąd
• zapałki, ogień
• zasady zachowania na ulicy, przejście na drugą stronę
• naturalne zbiorniki wodne, kąpiele
• zamarznięte zbiorniki
• nieznane rośliny
• nieznane zwierzęta
• nieznane przedmioty
• lekarstwa
• środki chemiczne
b. Spotkanie z policjantem – bezpieczeństwo na drodze
c. Spotkanie dzieci z ratownikiem medycznym oraz zajęcia praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy
d. Próbna ewakuacja

II. Promocja aktywności fizycznej

1. Realizacja obowiązkowych form aktywności ruchowej
– Ćwiczenia poranne we wszystkich oddziałach
– Zestaw zabaw ruchowych jako zajęcie dydaktyczne
– Zestaw ćwiczeń gimnastycznych jako zajęcie dydaktyczne
– Pobyt w ogrodzie lub/i spacer
– Zabawy ruchowe w ciągu dnia

2. Opracowanie i realizacja zestawu zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych z nietypowymi przyborami np. gazety, plastikowe butelki itp.

3. Opracowanie i realizacja zestawu ćwiczeń gimnastycznych metodami twórczymi.

4. Opracowanie i realizacja zestawu zabaw terenowych w ogrodzie.

5. Zabawy na śniegu, bezpieczne zajęcia , lepienie bałwana, rzucanie śnieżkami do celu itp.

6. Dzień Dziecka na sportowo.

7. Zorganizowanie ścieżki zdrowia i wykorzystywanie jej podczas pobytu w ogrodzie i zajęć terenowych.

8. Organizacja kółka sportowego dla 6 l.

III. Przygotowanie do kształtowania umiejętności cyfrowych

1. Wykorzystywanie do zajęć tablicy multimedialnej.

2. Nauka kodowania na macie i z wykorzystaniem innych pomocy.

3. Nauka telefonowania ,próba wybierania numeru alarmowego112, udzielanie informacji

4. Spotkanie z rodzicami na temat kształtowania umiejętności cyfrowych dzieci i bezpieczeństwa w sieci

5. Rozmowa na temat bezpieczeństwa w sieci oraz zapoznanie dzieci z wartościowymi i bezpiecznymi stronami np.: https://www.necio.pl/, https://sieciaki.pl/

IV. Opracowanie i wdrożenie innowacji programowej w zakresie edukacji europejskiej i wielokulturowej (w tym Ukraina)

1. Polska moja ojczyzna i kraj, gdzie mieszkamy – temat, projekt edukacyjny – stolica, rzeka, morze, kultura, tradycje

2. Polska w Europie, mapa, symbole Unii Europejskiej ,inne kraje

3. Analiza kultury kraju z jakiego pochodzi wychowanek/wychowankowie

4. Przygotowanie systemu komunikowania się z dzieckiem, które nie mówi po polsku – system obrazków, gestów, znaków graficznych, tablica do komunikowania, pudełko komunikacji z obrazkami, …

5. „Poznajmy się” – temat/projekt dotyczący kraju pochodzenia dziecka np. Ukraina
• zabawy, integracyjne, imiona, obrazkowy ramowy rozkład dnia
• mapa i położenie Polski i Ukrainy, symbole narodowe
• podstawowe zwroty
• zwyczaje, zabawy polskie i ukraińskie
• bajki polskie i ukraińskie
• potrawy polskie i danego kraju
• muzyka, tańce polskie i ukraińskie

6. Założenie kącika książki – kultura i książki z kraju pochodzenia dziecka np. Ukrainy

7. Wybrane kraje Europy np. Finlandia wg ww. programu

8. Wybrane kraje Europy – np. Francja wg ww. programu

9. Wybrane kraje Europy – np. Wielka Brytania wg ww. programu

10. Wybrane kraje Europy – np. Włochy wg ww. programu

11. Dzień Europy – uzyskanie paszportu Europejczyka – zadania, konkursy, zabawy, bajki europejskie …

V. „W świecie ptaków i owadów”

1. Przejście ścieżką dydaktyczną. Zwiedzanie poszczególnych stref.

2. Pokonywanie naturalnych przeszkód w terenie. Zajęcia ruchowe z wykorzystaniem ścieżki
sensorycznej, dostosowane do wieku dzieci.

3. Tworzymy jesienne obrazy z materiałów przyrodniczych. Zajęcia przyrodnicze z
wykorzystaniem darów jesieni- zajęcia w plenerze z wykorzystaniem altany.

4. Jak prowadzić obserwację w terenie? Zajęcia z wykorzystaniem stacji meteorologicznej, lip ,
pojemników do obserwacji.

5. Zwyczaje oraz znaczenia mrówek w przyrodzie. Spotkanie z leśnikiem.

6. Hodowla mrówek. Założenie hodowli mrówek w formikarium połączone z obserwacją.

7. Przysmaki dla ptaków. Wykonanie kul, kostek i zawieszek dla ptaków na zimę. Rozmieszczenie
ich w punkcie dydaktycznym.

8. Jesienne prace w ogrodzie. Poznajemy pracę ogrodnika. Zajęcia połączone z pracami
pielęgnacyjnymi ogrodu. Posługiwanie się podstawowymi narzędziami ogrodniczymi (łopatki,
grabki, konewki). Przygotowanie grządek do sadzenia roślin w zakupionych doniczkach.

9. Pierwszy dzień jesieni. Zorganizowanie zabaw w ogrodzie przedszkolnym. Malowanie na
kredowych tablicach.

10. Obchody Światowego Dnia Pszczoły pn.: „Chrońmy pszczoły”- prezentowanie przez
poszczególne grupy transparentów oraz haseł.

11. Przedszkolny Dzień miodu – akcja edukacyjna w ogrodzie przedszkolnym. Smakowanie
miodu, poznanie jego właściwości i zastosowań.

12. Pszczoły w naszych ogrodach – konkurs fotograficzny przeznaczony dla dzieci i ich rodziców.
Wystawa pokonkursowa.

VI. Doradztwo zawodowe

1. Poznanie zawodów w toku realizacji tematów kompleksowych/projektów:
Dzieci młodsze 3,4 l
• kucharz
• lekarz
• listonosz
• sprzedawca
Dzieci 5l:
• stomatolog
• krawiec
• kierowca
• fryzjer
• murarz
Dzieci 6l:
• górnik
• rolnik
• piekarz
• policjant
• strażak

2. Poznanie zawodów rodziców dzieci uczęszczających do grup przedszkolnych – zaproszenie ich do przedszkola w charakterze ekspertów.

3. Poznanie instytucji użyteczności społecznej oraz ludzi pracujących w tych instytucjach poprzez tematy kompleksowe (projekty edukacyjne):
Dzieci młodsze 3,4 l
• Sklep
Dzieci 5l:
• Kino
• Teatr
• Przychodnia
• Pogotowie ratunkowe
• Apteka
Dzieci 6l:
• Szpital
• Straż pożarna
• Poczta
• Szkoła

4. Poznanie cyklu produkcyjnego wybranych produktów i zawodów z tym związanych:
Dzieci 5l:
• Cukier
• Pieczywo
Dzieci 6l:
• Dom
• Książka
• Nabiał

5. Organizowanie zabaw tematycznych odpowiednio do poznawanych zawodów i instytucji – gromadzenie akcesoriów we współpracy z instytucjami i rodzicami