Oferta programowa

Przedszkole dostarcza dziecku więcej bodźców stymulujących do rozwoju. W przedszkolu uczy się zasad i reguł funkcjonowania w grupie z rówieśnikami, nabywa umiejętności społeczne, negocjacyjne, rozwiązywania konfliktów. Ćwiczy różne postawy w grupie jak i różne sposoby nawiązywania kontaktów. W grupie rówieśników szybciej staje się samodzielne. Ponadto prowadzone w przedszkolu zajęcia dydaktyczne mają na celu przygotowanie dziecka do wyzwań stawianych przed dziećmi przez szkolę, np.: rozwijanie i ćwiczenie ręki przygotowując dziecko do pisania, ćwiczenie pamięci, rozwijanie koordynacji psychoruchowej, itp. dlatego warto dziecko posłać do przedszkola i być przekonanym, że jako dobry rodzic dba się o rozwój dziecka.

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY  NA ROK SZKOLNY 2021/2022
ZADANIE I
„Rodzina, rodzina, tu się wszystko zaczyna” – Wspomaganie przez przedszkole wychowawczej roli rodziny

Praca z wychowankiem
1. Zorganizowanie czasowych kącików zainteresowań rozwijających aktywność wychowanków.
2. „Dzień Przytulania” – zabawy integracyjne w grupach dzieci 3,4- letnich.
3. Kształtowanie kompetencji w zakresie budowania systemu wartości poprzez wykorzystanie książki do podejmowania działań twórczych.
4. Zorganizowanie akcji charytatywnej na terenie Publicznego Przedszkola nr 9 dla zwierząt radomszczańskiego schroniska – kształtowanie właściwych postaw szlachetności.
5. „Jak się zachować?” – opracowanie i przeprowadzanie zabaw z zakresu pantomimy rozwijających wrażliwość dziecka naprawdę i dobro.
6. „Grunt to dobre wychowanie” – wprowadzenie do tematyki kulturalnego stylu bycia. Opracowanie w grupach „Kodeksu Dobrego Zachowania”.
7. „Dobre maniery na wesoło” – międzygrupowy konkurs recytatorski.
8. Udział w akcjach charytatywnych, np.:
– akcja „Góra Grosza”;
– akcja „Gorączka Złota”;
– akcja WOŚP.

Doskonalenie nauczycieli i warsztatu pracy

1. „Mali złośnicy” – czyli jak radzić sobie ze złością, nie raniąc innych. Opracowanie i zaprezentowanie Radzie Pedagogicznej propozycji zabaw i gier.
2. Opracowanie i przeprowadzenie ankiety dla nauczycieli dotyczącej „Wspomagania rozwoju emocjonalnego dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb”.
3. Opracowanie i przeprowadzenie wśród dzieci 6-letnich „Arkusza samooceny”.

Współpraca z rodzicami
1. Zorganizowanie spotkania rodziców ze specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radomsku (logopeda, psycholog, pedagog).
2. Zebranie grupowe z rodzicami z tematem szkoleniowym: „Wykorzystanie bajkoterapii w budowaniu dobrych emocji u dziecka w wieku przedszkolnym”.
3. „Mamo, Tato kocham Cię, Ti Amo, Je T’aime” – koncert dla rodziców w wykonaniu dzieci z Publicznego Przedszkola nr 9 z okazji Dnia Matki we współpracy z MDK w Radomsku.
4. „Hej, kolęda, kolęda” – zaproszenie rodziców do wspólnego kolędowania przy choince.
5. „Dzień Rodziny” – festyn. Pasowanie maluszków na przedszkolaka.

ZADANIE II
„Jestem Europejczykiem, Polakiem, Radomszczaninem” – Wprowadzenie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, poznanie polskiej kultury

Praca z wychowankiem
1. Mali Europejczycy – prowadzenie zajęć metodą projektu. Rozbudzanie u dzieci przynależności do społeczności europejskiej.
2. Przygotowanie i przedstawienie montażu słowno – muzycznego z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 – Listopada dla wychowanków Publicznego Przedszkola nr 9 oraz zaproszonych gości.
3. Poznajemy zawody – cykl zajęć umożliwiających dzieciom poznanie wybranych zawodów np. piekarz, kolejarz, górnik, szewc itp.
4. „Polskie tańce ludowe” – międzygrupowy pokaz tańca.
5. „Moja ojczyzna”- podczas zajęć, wycieczek i spacerów poszerzanie wiadomości na temat środowiska lokalnego – zainicjowanie współpracy z Muzeum Regionalnym.

Doskonalenie nauczycieli i warsztatu pracy:
1. „Jestem Polakiem” – przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej dla dzieci wszystkich grup wiekowych.
2. „Polska moja ojczyzna” – cykliczne spotkania z pracownikiem Biblioteki Miejskiej w Radomsku. Zapoznanie wychowanków z legendami polskimi.
3. „Legendy polskie w oczach dzieci” – zorganizowanie wystawy prac wykonanych różnymi technikami plastycznymi we współpracy z Biblioteką Miejską w Radomsku.

Współpraca z rodzicami
1. „Piękne jest moje miasto” – międzygrupowy konkurs fotograficzny z wystawą pokonkursową.
2. „A muzyka trwa” – warsztaty literacko – muzyczne z wykorzystaniem utworów polskich kompozytorów oraz utworów literackich dotyczących ich twórczości – spotkanie dzieci i ich rodziców.
3. „Z Jajkiem i Zajączkiem” – warsztaty plastyczno – techniczne dla dzieci i ich rodziców. Kultywowanie tradycji wielkanocnych.

ZADANIE III
„Książka uczy, wychowuje” – Wspomaganie wszechstronnego rozwoju przedszkolaka

Praca z wychowankiem
1. „Poznajemy ptaki” – spotkanie z leśnikiem na terenie placówki oraz w środowisku leśnym.
2. „Dbajmy o zwierzęta w zimie” – uczestniczenie w akcji dokarmiania zwierząt zimą, współpraca z Nadleśnictwem Radomsko.
3. „Mali ogrodnicy” – organizowanie zabaw badawczych z uwzględnieniem obserwacji przyrodniczych w naturalnym środowisku oraz doświadczeń w terenie.
Założenie rabatek grupowych. Przybliżenie dzieciom etapów wzrostu roślin oraz rozbudzanie poczucia odpowiedzialności i troski o uprawiane rośliny.
4. Wycieczka edukacyjna do Muzeum Regionalnego w Radomsku – zapoznanie dzieci z historią miasta i zwyczajami – zwiedzanie wystawy „Życie wsi radomszczańskiej na przełomie IX i XX wieku”.
5. „Światowy Dzień Wody” – realizowanie działań z zakresu edukacji zdrowotnej i ekologicznej. Zorganizowanie i przeprowadzenie marszu ulicami osiedla, głoszenie haseł prozdrowotnych i proekologicznych.
6. „Książka uczy, bawi, wychowuje” – cykl zajęć:
– ”Mali aktorzy – zabawy teatralne z wykorzystaniem literatury dziecięcej. Stworzenie kącików do zabaw w teatr w salach.
– Wystawienie bajki pt. „Czerwony Kapturek” w wykonaniu dzieci z Kółka Teatralnego.
– „Moja ulubiona bajka” – konkurs plastyczny (stworzenie albumu bajek).
– „Czytanie uczłowiecza” – zaproszenie absolwentów przedszkola, rodziców i znanych Radomszczan do czytania literatury dzieciom.
– Rozwijamy umiejętności płynnego mówieni – wykorzystywanie literatury dziecięcej do sprawnego posługiwania się mową.
7. „Małe opowiastki” – opowiadanie przez dzieci wymyślonych bajek, historyjek (dzieci z grup starszych)
– stwarzanie sytuacji do ćwiczeń oddechowych, artykulacyjnych z wykorzystaniem krótkich tekstów (grupy młodsze);
– wykorzystywanie literatury – wypowiadanie głosek, recytowanie wierszy, śpiewanie piosenek do ćwiczeń oddechowych (grupy starsze);
8. „Jak powstaje książka” – zajęcia w grupach z wykorzystaniem różnych form aktywności (prezentacja multimedialna, wykonanie książki, filmy edukacyjne)

Doskonalenie nauczycieli i warsztatu pracy:
1. „Dbaj o zdrowie !” – opracowanie broszury edukacyjnej dla rodziców promującej zdrowy tryb życia.
2. „Aktywizacja ruchowa dzieci z zastosowaniem metody gimnastyki rytmicznej M. A .Kniessów, R. Labana, K. Orffa” – przygotowanie przyborów do zajęć z wykorzystaniem nieużytków – zajęcia otwarte dla rodziców.
3. Opracowanie i wdrożenie programu rozwijającego uzdolnienia dzieci w wieku przedszkolnym. Prowadzenie kółek zainteresowań.
4. Opracowanie i przeprowadzenie cyklu zabaw lub zajęć służących wspomaganiu rozwoju dziecka w zakresie metod nauki czytania i pisania dzieci 6-letnich z wykorzystaniem narzędzi i zasobów cyfrowych
5. Zbudowanie biblioteki przedszkolnej

Współpraca z rodzicami
1. Systematyczne umieszczanie informacji dla rodziców o działaniach grupy w „Kąciku dla rodziców”
2. „Dlaczego je tak lubię”- wystawa książek o zwierzętach wykonanych przez dzieci z rodzicami
3. „Dzień postaci z bajek” – zabawy przy muzyce
4. „Zaczarowany ołówek” – malowanie ilustracji do wybranych bajek – galeria prac dziecięcych.
5. „Jesienna stonoga” – zabawy integracyjne z okazji Dnia Przedszkolaka dla dzieci 3-letnich