Misja

Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola nr 9 im. Jasia i Małgosi w Radomsku

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.).

Misja przedszkola

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

Wizja przedszkola

Cele ogólne:

 1. Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka.
 2. Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw w zakresie co najmniej podstawy programowej.
 3. Procesy zachodzące w przedszkolu zapewniają rozwój jego podmiotów.
 4. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 5. Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju.
 6. Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.


PRIORYTETY PLANOWANEJ PRACY NA LATA 2021-2026

PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE
• Uczestniczenie w akcjach i kampaniach społecznych, mających na celu uświadomienie dziecku właściwych wzorców dla poprawy bezpieczeństwa własnego i innych oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
• Udział w projektach i kampaniach społecznych dotyczących nabywania przez dzieci świadomości z zakresu zdrowego stylu życia, w tym nabywania nawyku właściwego odżywiania się i aktywności ruchowej.
• Udział w Ogólnopolskiej Akcji „Zdrowo – sportowo” pod honorowym patronatem Ministerstwa Sportu
• Współpraca z instytucjami propagującymi bezpieczeństwo dzieci: policja, pogotowie, straż pożarna.
• Prowadzenie zajęć rozwijających sprawność fizyczną dzieci poprzez zapewnienie regularnego udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach. Udział w olimpiadach sportowych. Korzystanie z obiektów sportowych.

PRZEDSZKOLE Z PASJĄ DO MATEMATYKI
• „Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez praktyczne nauczanie matematyki” u dział w projekcie „20 minut dla matematyki”
• Rozwijanie u dzieci logicznego, matematycznego, konstruktywnego, samodzielnego myślenia w oparciu o pojęcia i zadania z zakresu edukacji matematycznej.

PRZEDSZKOLE NOWOCZESNE
• Poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o elementy nowatorskie poprzez wykorzystanie koncepcji Planu Daltońskiego do stymulowania rozwoju odpowiedzialności, samodzielności i współpracy u dzieci. Uzyskanie certyfikatu przedszkola daltońskiego.
• Systematyczne zwiększanie dostępności informacji o pracy przedszkola, umożliwianie stałej komunikacji i aktywnego udziału rodziców poprzez stronę internetową przedszkola oraz wykorzystanie Facebooka.
• Wykorzystanie technologii informatycznej ułatwiającej i wpływającej na jakość zarządzania placówką oraz prowadzenia zajęć.
• Podejmowanie realizacji ciekawych projektów edukacyjnych. Udział w projektach czytelniczych dla dzieci np. „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”

PRZEDSZKOLE UCZĄCE EMPATII I TOLERANCJI
• Przestrzeganie Praw Dziecka i prowadzenie działań do poznawania przez dziecko swoich praw i obowiązków.
• Udział w obchodach
• Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.
• Wyposażenie dzieci w podstawowe umiejętności życiowe, społeczne i emocjonalne, radzenia sobie z trudnościami, ze zmianą i stratą oraz rozwiązywania konfliktów.
• Udział w międzynarodowym programie promocji zdrowia psychicznego
„Przyjaciele Zippiego”

PRZEDSZKOLE W ŚWIECIE PRZYRODY I EKOLOGII
• Kształtowanie opiekuńczej postawy dziecka wobec roślin i zwierząt oraz ukazanie
• walorów estetycznych, harmonii panującej w przyrodzie i znaczenia przyrody w życiu człowieka.
• Prowadzenie działań mających na celu kształtowanie postaw proekologicznych poprzez udział w akcjach: „Dzień Ziemi”, Sprzątanie świata”
• Udział w konkursach z zakresu edukacji ekologicznej współfinansowanych
przez WFOŚ i GW w Łodzi.

Sylwetka absolwenta

Dziecko kończące przedszkole:

 • posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,
 • jest samodzielne,
 • interesuje się nauką i techniką,
 • aktywnie podejmuje działania,
 • zna i respektuje normy społeczne,
 • jest otwarte na potrzeby innych ludzi,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwe na piękno i artystyczne formy przekazu,
 • zna i akceptuje zasady zdrowego stylu życia,
 • posiada bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego,
 • ma świadomość tego, że jest Polakiem i Europejczykiem.