Misja

Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola nr 9 im. Jasia i Małgosi w Radomsku

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.).

Misja przedszkola

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, dba o ich bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. Rozpoznaje i zaspokaja potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej.

Wizja przedszkola

Cele ogólne:

 1. Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka.
 2. Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw w zakresie co najmniej podstawy programowej.
 3. Procesy zachodzące w przedszkolu zapewniają rozwój jego podmiotów.
 4. Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
 5. Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju.
 6. Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.

Priorytetowe kierunki rozwoju w latach 2017/2018 – 2020/2021

„Przedszkole w ruchu” – rozwijanie spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka
-uczestnictwo w programach prozdrowotnych
-aktywne spędzanie czasu wolnego
-poznanie i rozumienie znaczenie aktywności ruchowej dla zdrowia
-wykorzystanie szerokiej gamy metod, form i środków do zdobywania doświadczeń twórczych w zakresie ruchu
-opracowanie projektów i programów stymulujących rozwój aktywności ruchowej dzieci
-organizacja Olimpiady Małego Przedszkolaka
-promowanie zdrowego stylu życia
-wykorzystanie zasobów środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

„Nasze emocje i uczucia”- wspomaganie rozwoju emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności
-organizowanie działań zmierzających do poznania każdego wychowanka
-przygotowanie dzieci do wyrażania emocji, przeżywania sukcesu i radzenia sobie z porażkami
-kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie i umiejętności autoprezentacji przez rozwijanie zainteresowań oraz udział w konkursach
-organizacja uroczystości przedszkolnych wzmacniających więzi emocjonalne z rodziną, nauczycielami
-skuteczna pomoc dzieciom w adaptacji do warunków przedszkolnych
-zapoznanie dzieci ze szkodliwym wpływem hałasu na zdrowie człowieka
-poznanie sposobów rozładowywania napięcia, agresji itp.(stosowanie odpowiednich technik w pracy z dziećmi)

„Znamy swoje prawa i obowiązki” – wdrażanie do samodzielność w życiu społecznym. Rozwijanie umiejętności społecznych warunkujących poprawne relacje z dziećmi i dorosłymi
-respektowanie norm społecznych
-wychowanie w szacunku do wartości – odróżnianie dobra od zła
-przestrzeganie praw i wywiązywanie się z obowiązków
-uczenie tolerancji wobec innych osób
-rozpoznawanie i kontrolowanie emocji

„Twórczy przedszkolak” – tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności
-stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania działań twórczych
-tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej w korelacji z innymi obszarami edukacji, aranżacja sal przedszkolnych:
kąciki plastyczne
kąciki teatralne
skrzynie skarbów
ekspozycje prac dzieci
-aukcje prac i wytworów dzieci związane z uroczystościami przedszkolnymi i świętami
-udział w wybranych konkursach organizowanych w środowisku
-bezpośrednie obcowanie ze sztuką
-udział w akcjach organizowanych przez środowisko

Sylwetka absolwenta

Dziecko kończące przedszkole:

 • posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,
 • jest samodzielne,
 • interesuje się nauką i techniką,
 • aktywnie podejmuje działania,
 • zna i respektuje normy społeczne,
 • jest otwarte na potrzeby innych ludzi,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwe na piękno i artystyczne formy przekazu,
 • zna i akceptuje zasady zdrowego stylu życia,
 • posiada bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego,
 • ma świadomość tego, że jest Polakiem i Europejczykiem.