KONKURS DLA RADOMSZCZAŃSKICH PRZEDSZKOLI

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR  9

IM. JASIA I MAŁGOSI

 

               ZAPRASZA DO UDZIAŁU W  III EDYCJI KONKURSU                    

O TEMATYCE MATEMATYCZNEJ

 

 ,,MATEMATYKA W PRZYRODZIE”

REGULAMIN KONKURSU

,,Matematyka w przyrodzie”

 

ORGANIZATOREM KONKURSU JEST:

Publiczne Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi ul. Sokola 2 , 97-500 Radomsko

 

Koordynator konkursu: mgr Jolanta Jaguścik

 

Cele konkursu:

– rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej i matematycznej,

– upowszechnianie i uatrakcyjnianie wiedzy matematycznej wśród przedszkolaków,

– rozbudzanie u dzieci zainteresowań matematycznych,

– zwrócenie szczególnej uwagi na akcenty matematyczne w otaczającym świecie społeczno-przyrodniczym.

 

Regulamin konkursu:

1) Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole nr 9 i. Jasia i Małgosi w Radomsku.

2) Konkurs skierowany jest do publicznych przedszkoli w Radomsku.

3) Zadaniem uczestników jest wykonanie zdjęcia ( aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym, tabletem) przedstawiającego elementy matematyki w otaczającym świecie.

4) Technika pracy : fotografia.

5) Format pracy :  min. 10×15.

6) Z jednej placówki –  jedna praca konkursowa.

7) Każda praca powinna posiadać przyklejoną na odwrocie metryczkę, wypełnioną komputerowo, zawierającą:

– imię i nazwisko dziecka,

– wiek dziecka,

– nazwa i adres placówki,

– adres e-mail,

– krótki opis,

– imię i nazwisko nauczyciela,

– telefon komórkowy.

8) Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora i będą oceniane przez jury pod względem pomysłowości, oryginalności, estetyki oraz zgodności pracy z tematem.

9) Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu, wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych uczestników i umieszczenia zdjęć konkursowych prac na stronie internetowej przedszkola.

10) Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody i dyplomy, wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

11) Prace konkursowe należy dostarczyć do 08.03.2024r. do Publicznego Przedszkola nr 9 im. Jasia i Małgosi w Radomsku,

ul. Sokola 2.

12) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12.03.2024r.. Wyniki  oraz fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola https://www.przedszkole9.radomsko.pl

13) Do pracy proszę dołączyć kartę zgłoszeniową (załącznik 1) oraz podpisane oświadczenie (załącznik 2).

 

 

Załącznik 1.

 

Karta zgłoszeniowa konkurs

„Matematyka w przyrodzie”

 

Proszę wypełnić drukowanymi literami

 

Imię i nazwisko dziecka:

Wiek:

Nazwa i adres placówki:

Tytuł pracy:

Imię i nazwisko wychowawcy:

 

 

 

……………………………………                                              ……………………………

Miejscowość, data                                                                                        Podpis wychowawcy

 

                                                                                                 …………..………………………

                                                                                                   Podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

Załącznik 2

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

………………………………………

imię i nazwisko uczestnika

 

przez Publiczne Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi w Radomsku ( ul. Sokola2 ) w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu ,, Matematyka w przyrodzie” zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt.1 Ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.  poz. 922).Podanie danych jest dobrowolne. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest  Publiczne Przedszkole nr 9 im. Jasia i Małgosi w Radomsku. Administrator danych zapewnia ochronę podanych danych osobowych.  Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w przypadku wyłonienia go jako laureata, bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie. Zgodnie z Art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r poz. 880).

Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie danych osobowych,  i miejsca nauki uczestnika konkursu, wykonanych fotografii w  publikacji na stronie internetowej Publicznego Przedszkola nr 9 w Radomsku . Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.

 

……………………………………………

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego  

 

 

 

METRYCZKA

 

 

Imię i nazwisko dziecka

 

 

Wiek dziecka

 

 

Nazwa i adres placówki

 

 

Adres e-mail

 

 

Krótki opis

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela

 

 

Telefon kontaktowy

 

 

mgr Jolanta Jaguścik