REKRUTACJA DZIECI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Informacja o kryteriach i sposobie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola nr 9 im. Jasia i Małgosi w Radomsku w roku szkolnym 2024/2025

 1. Do Publicznego Przedszkola nr 9 im. Jasia i Małgosi w Rad0msku przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miasto Radomsko.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc w Publicznym Przedszkolu nr 9 im. Jasia i Małgosi w Radomsku, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata
  2. niepełnosprawność kandydata
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą
 3. Kryteria, o których mowa powyżej, mają jednakową wartość 1 punktu.
 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:
  Lp. Kryterium Wartość kryterium w punktach
  1. Dziecko rodziców/opiekunów prawnych, którzy pracują/studiują w systemie dziennym:
  w przypadku jednego pracującego/studiującego rodzica/opiekuna prawnego 5 pkt
  w przypadku dwojga pracujących/studiujących rodziców/opiekunów prawnych 10 pkt
  2. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie w roku, na który przeprowadzona jest rekrutacja uczęszczać do danego przedszkola 5 pkt
  3. Dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki 5 pkt
  4. Zadeklarowanie przez rodziców korzystania przez dziecko z oferty przedszkola – za każdą rozpoczętą godzinę ponad podstawę programową 1 pkt
  Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 25 pkt
 5. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Miasto Radomsko mogą być przyjęci do Publicznego Przedszkola nr 9 im. Jasia i Małgosi w Radomsku, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnego z powyższymi wymogami, Gmina Miasto Radomsko nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Miasto Radomsko przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, do którego stosuje się powyższe przepisy.
 6. Procedury odwoławcze:
  1. w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia o odmowie przyjęcia kandydata do Publicznego Przedszkola nr 9 im. Jasia i Małgosi w Radomsku.
  2. uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.
  3. rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Publicznego Przedszkola nr 9 im. Jasia i Małgosi w Radomsku, odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  4. dyrektor Publicznego Przedszkola nr 9 im. Jasia i Małgosi w Radomsku rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Publicznego Przedszkola nr 9 im. Jasia i Małgosi w Radomsku służy skarga do sądu administracyjnego.
 7. W terminie od 10 czerwca 2024r. do 21 czerwca 2024r., będą zawierane umowy pomiędzy rodzicami dziecka a przedszkolem w zakresie udzielanych świadczeń.
 8. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu, odpowiedniej opieki odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzice dziecka przekazują dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za ważne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Dokumenty (do pobrania):